ഡിഗ്രിയുണ്ടോ ? ഇല്ലെങ്കിൽ കേരള സർക്കാരിൽ ജോലിയുണ്ട് ; വിജ്ഞാപനം ഈ മാസം

  സ്വന്തം ലേഖകൻ തിരുവനന്തപുരം: ഡിഗ്രിയില്ലെങ്കിൽ കേരള സർക്കാർ ജോലിയുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സെർവന്റ്‌സ് (എൽ ജി എസ്) തസ്തികയിലേക്കാണ് നിയമനം. ഇതിന്റെ വിജ്ഞാപനം ഉടൻ പുറത്തിറക്കും. ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ 187 വിജ്ഞാപനങ്ങൾ കൂടി പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനാണ് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ തീരുമാനം. 73 വിജ്ഞാപനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ഡിസംബർ ഒമ്പതിന് പിഎസ്സി തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു പുറമേയാണ് 114 വിജ്ഞാപനങ്ങൾ കൂടി പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ 16ന് ചേർന്ന പി.എസ്.സി യോഗം തീരുമാനിച്ചത്. ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സെർവന്റ്‌സ് തസ്തികയ്ക്ക് ഏഴാം ക്ലാസ് വിജയിച്ചവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. എന്നാൽ ബിരുദധാരികൾക്ക് […]