വായനാദിന ക്വിസ് മത്സരം

വായനാദിന ക്വിസ് മത്സരം

സ്വന്തം ലേഖകൻ

കോട്ടയം: വായനാ പക്ഷാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജൂലൈ 7 രാവിലെ 9.30 ന് കോട്ടയം എം.ഡി സെമിനാരി ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌ക്കൂളിൽ ജില്ലാതല വായനാ ദിന ക്വിസ് മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കും. ജില്ലയിലെ ഹൈസ്‌ക്കൂളുകളിൽ നിന്നും രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് വീതം മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം. പങ്കെടുക്കുന്നവർ സ്‌കൂൾ മേധാവിയുടെ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കണം.