ജില്ലയിലെ 90 വാർഡുകൾ കൂടി കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണിൽ; വ്യാഴാഴ്ച കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണായത് തലയാഴത്തെയും ടി.വി പുരത്തെയും വാർഡുകൾ

തേർഡ് ഐ ബ്യൂറോ കോട്ടയം: തലയാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 14-ാം വാർഡും ടിവി പുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 11-ാം വാർഡും കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ച് കോട്ടയം ജില്ലാ കളക്ടർ ഉത്തരവായി. പുതുപ്പള്ളി-14, വാഴപ്പള്ളി-17, 20, ഉദയനാപുരം-6, 7, കുമരകം-10, 11, അയ്മനം-14, നീണ്ടൂർ- 8 എന്നീ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡുകൾ പട്ടികയിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കി. നിലവിൽ ജില്ലയിൽ 22 തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപന മേഖലകളിലെ 90 വാർഡുകൾ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളാണ്. പട്ടിക ചുവടെ (തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനം, വാർഡ് എന്ന ക്രമത്തിൽ) മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ 1.കോട്ടയം മുനിസിപ്പാലിറ്റി-11, 21, 30, 31, 32, […]