പെരുന്നാൾ ആശംസകളോടെ തേർഡ് ഐ ന്യൂസ് ലൈവ്

പെരുന്നാൾ ആശംസകളോടെ തേർഡ് ഐ ന്യൂസ് ലൈവ്

ഒരു മാസം നീണ്ടു നിന്ന നോമ്പിന്റെ പുണ്യവുമായി വ്രതശുദ്ധിയുടെ നാളുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയ വിശ്വാസികൾക്ക് തേർഡ് ഐ ന്യൂസ് ലൈവിന്റെ പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ലോകം മുഴുവനും പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന രാവിൽ വിശ്വാസത്തെ മുറുകെപ്പിടിച്ച് നന്മയുടെ പാതയിൽ ലോകം മുഴുവനും പ്രകാശവും സമാധാനവും പടരട്ടെ.