കോട്ടയം ജില്ലയിൽ ഒരു കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോൺ: പനച്ചിക്കാട് പഞ്ചായത്ത് വീണ്ടും കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണിൽ

തേർഡ് ഐ ബ്യൂറോ

കോട്ടയം: കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഒരു പഞ്ചായത്തിനെ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണായി പ്ര്ഖ്യാപിച്ചു. പനച്ചിക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഒൻപതാം വാർഡ് കണ്ടെയ്ൻമെന്റ്
സോണായി പ്രഖ്യാപിച്ച് കോട്ടയം ജില്ലാ കളക്ടർ ഉത്തരവായി.

കടപ്ലാമറ്റം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് – 8, വെച്ചൂർ – 4 തദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന വാർഡുകളെ പട്ടികയിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കി.

നിലവിൽ 24 തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപന മേഖലകളിൽ 37 കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളാണുള്ളത്.

പട്ടിക ചുവടെ(തദ്ദേശ സ്ഥാപനം, വാർഡ് എന്ന് ക്രമത്തിൽ)

മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ
=========

1.കോട്ടയം -20, 32, 42, 47, 48

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ
=======

2. മീനടം-6, 9, 11

3. കൂരോപ്പട -11

4. എരുമേലി- 7, 22

5. പാമ്പാടി -8, 10, 14

6.മാടപ്പള്ളി – 13

7. കുറിച്ചി -1

8. വെള്ളാവൂർ – 10

9. തൃക്കൊടിത്താനം – 2

10. കരൂർ-10,11

11 ആർപ്പൂക്കര-13

12. അയർക്കുന്നം -19

13.തിടനാട് – 9

14. കങ്ങഴ – 4, 7

15. ഉദയനാപുരം – 6

16. അയ്മനം -9

17. മുത്തോലി-6

18. അതിരമ്പുഴ-5

19. വാകത്താനം-1,4,6

20. മണർകാട് – 13

21. കടുത്തുരുത്തി-12

22. കുമരകം-8

23. തിരുവാർപ്പ് – 9

24. പനച്ചിക്കാട്- 9