സ്വർണ വിലയിൽ 30 രൂപയുടെ വർദ്ധനവ്: കോട്ടയത്തെ സ്വർണ വില ഇങ്ങനെ

സ്വന്തം ലേഖകൻ

കോട്ടയം : സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർദ്ധനവ്. ഗ്രാമിന് മുപ്പത് രൂപയാണ് വർദ്ധിച്ചത്. കോട്ടയത്തെ സ്വർണ വില ഇങ്ങനെ.
സ്വർണ്ണവില ഗ്രാമിന് 30രൂപ വർദ്ധിച്ചു
അരുൺസ്
മരിയ ഗോൾഡ് -09/09/2020
TODAY GOLD
RATE:4730
പവന് 37840