സ്വർണ്ണവില വീണ്ടും വർദ്ധിച്ചു: കോട്ടയത്തെ സ്വർണ്ണ വില ഇങ്ങനെ

തേർഡ് ഐ ബ്യൂറോ

കോട്ടയം: സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണ്ണവിലയിൽ വീണ്ടും വർദ്ധനവ്. ഗ്രാമിന് 30 രൂപയാണ് ഇപ്പോൾ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത്. കോട്ടയത്തെ സ്വർണ്ണ വില ഇങ്ങനെ – സ്വർണ്ണവില ഗ്രാമിന് 30രൂപ വർദ്ധിച്ചു
അരുൺസ്
മരിയ ഗോൾഡ് 15/09/2020
TODAY GOLD
RATE:4770
പവന് 38160