കോട്ടയത്തെ പ്രളയ ദുരിതത്തിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ തേർഡ് ഐ ന്യൂസിൽ കാണാം

കോട്ടയം വെസ്റ്റ് പൊലീസ് പ്രളയ ദുരന്ത മുഖത്ത്

നാട്ടകം ഗവ.കോളജിൽ മരം കടപുഴകി വീണപ്പോൾ