കനത്ത മഴ; എംജി സർവ്വകലാശാല  പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവെച്ചു

കനത്ത മഴ; എംജി സർവ്വകലാശാല പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവെച്ചു

സ്വന്തം ലേഖിക

കോട്ടയം: മഹാത്മാഗാന്ധി സർവ്വകലാശാല നാളെ (03.08.2022) നടത്തുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ പരീക്ഷകളും മാറ്റിയതായി പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ അറിയിച്ചു. പുതിയ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കും.