സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർദ്ധനവ്: കോട്ടയത്തെ സ്വർണ വില ഇങ്ങനെ

സ്വന്തം ലേഖകൻ

കോട്ടയം : സ്വർണ വിലയിൽ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസവും വർദ്ധനവ്. ഗ്രാമിന് പത്ത് രൂപയാണ് വർദ്ധിച്ചത്. കോട്ടയത്തെ സ്വർണ വില ഇങ്ങനെ.
സ്വർണ്ണവില 10രൂപ വർദ്ധിച്ചു
അരുൺസ്
മരിയ ഗോൾഡ് 08/09/2020
TODAY GOLD
RATE:4700
പവന് ; 37600