സ്വർണ വില വീണ്ടും വർദ്ധിച്ചു: കോട്ടയത്തെ സ്വർണ വില ഇങ്ങനെ

കോട്ടയം : സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും വർദ്ധിച്ചു. സ്വർണ്ണവില ഗ്രാമിന് 10 രൂപയാണ് വർദ്ധിച്ചത്. ഇതോടെ വില വർദ്ധിച്ച് 4740ൽ എത്തി. കോട്ടയത്തെ സ്വത വില ഇങ്ങനെ.
അരുൺസ്
മരിയ ഗോൾഡ് 10/09/2020
TODAY GOLD
RATE:4740
പവന് : 37920