വരൂ വൈദ്യുതി വകുപ്പിനെതിരെ പരാതിക്കെട്ടഴിക്കാം: ഇവിടെ എന്ത് പരാതിയും എടുക്കും , പരിഹരിക്കും; അദാലത്തുമായി കെ.എസ്.ഇ.ബി

  സ്വന്തം ലേഖകൻ കോട്ടയം : കെ.എസ്.ഇ,ബി അധികൃതരോട് ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് പരാതി അറിയിക്കാനുണ്ടോ ? വരൂ വൈദ്യൂതി അദാലത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം. 2020 ജനുവരി 18ന് കെ.പി.എസ് മേനോൻ ഹാളിൽ രാവിലെ പത്ത് മുതലാണ് വൈദ്യൂതി അദാലത്ത് നടക്കുന്നത്. സർവീസ് കണക്ഷൻ, ലൈൻ/പോസ്റ്റ് എന്നിവ മാറ്റുന്നതിന്, ഡിസ്മാന്റലിങ്ങ് കേസുകൾ, ബിൽ സംബന്ധമായ പരാതികൾ, താരിഫ്, മീറ്റർ കേടായതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികൾ, കുടിശ്ശിക നിവാരണം, ലിറ്റിഗേഷൻ കേസുകൾ, വോൾട്ടേജ് ലഭ്യയത കുറവ്, മോഷണം ഒഴികെയുള്ള വൈദ്യൂതിയുടെ തെറ്റായ ഉപയോഗം, പ്രസരണ – വിതരണ സംബന്ധമായ പരാതികൾ എന്നിവയെല്ലാം […]