ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യവാൻ ആരെന്ന് അറിയേണ്ടേ? നിർമൽ ലോട്ടറി ഫലം ഇവിടെ കാണാം (31/05/2024)

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യവാൻ ആരെന്ന് അറിയേണ്ടേ? നിർമൽ ലോട്ടറി ഫലം ഇവിടെ കാണാം (31/05/2024)

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യവാൻ ആരെന്ന് അറിയേണ്ടേ? നിർമൽ ലോട്ടറി ഫലം ഇവിടെ കാണാം (31/05/2024)

WINNING NUMBERS FOR CONSOLATION PRIZE WORTH RS 8,000 ARE

NA 676585
NB 676585
NC 676585
ND 676585
NE 676585
NF 676585
NG 676585
NH 676585
NJ 676585
NL 676585
NM 676585

തേർഡ് ഐ ന്യൂസിന്റെ വാട്സ് അപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകുവാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Whatsapp Group 1 | Whatsapp Group 2 |Telegram Group

WINNING NUMBER FOR 1ST PRIZE WORTH RS 70 LAKH IS NK 676585 (PUNALUR)

Agent Name: K NOUSHAD

Agency No.: Q 1998

WINNING NUMBER FOR 2ND PRIZE WORTH RS 10 LAKH IS NM 120473 (CHITTUR)

Agent Name: MAHESH C

Agency No.: P 6505

WINNING NUMBER FOR 3RD PRIZE WORTH RS 1 LAKH ARE

NA 176664 (KOLLAM)
NB 904853 (PATTAMBI)
NC 664275 (CHITTUR)
ND 369493 (ERNAKULAM)
NE 292123 (MOOVATTUPUZHA)
NF 200345 (MALAPPURAM)
NG 410429 (KASARAGOD)
NH 947518 (MANANTHAVADY)
NJ 104574 (GURUVAYOOR)
NK 499523 (THIRUR)
NL 170386 (KOLLAM)
NM 565558 (THRISSUR)
WINNING NUMBERS FOR 4TH PRIZE WORTH RS 5,000 ARE

0076 1239 1625 2771 3054

3414 5120 5310 6001 6491

6501 6542 7034 7604 7914

7925 8909 9941

WINNING NUMBERS FOR 5TH PRIZE WORTH RS 1,000 ARE

0065 0142 0482 1351 2048

2198 2498 2564 2700 2787

2856 3102 3728 3887 3918

4354 5184 5280 5551 5639

6065 6469 6981 7837 8356

8384 8484 8589 8933 9068

9112 9627 9632 9719 9814

9861

WINNING NUMBERS FOR 6TH PRIZE WORTH RS 500 ARE

0091 0190 0348 0413 0476

0478 0499 0849 1203 1399

1896 2003 2145 2250 2431

2523 2537 2539 2774 2805

3243 3386 3544 4090 4148

4323 4343 4406 4530 4553

4556 4632 4652 4683 4803

4895 5130 5325 5345 5384

5482 5517 5586 5611 5619

5811 5929 6070 6289 6471

6748 6818 6846 6966 7259

7701 7727 7780 7810 7832

7890 8081 8171 8305 8429

8520 8537 8733 8747 8835

8874 8917 8947 9285 9446

9680 9806 9868 9887

WINNING NUMBERS FOR 7TH PRIZE WORTH RS 100 ARE

0060 0201 0265 0380 0507

0512 0519 0563 0719 0793

0819 1011 1284 1288 1329

1502 1843 1891 2079 2086

2091 2129 2205 2212 2288

2319 2334 2449 2533 2535

2578 2761 3007 3117 3153

3181 3273 3321 3443 3456

3507 3516 3556 3693 3898

3906 3937 3999 4082 4174

4236 4240 4244 4471 4493

4598 4662 4859 4955 5019

5114 5122 5126 5197 5254

5381 5484 5521 5563 5655

5746 5865 6017 6147 6313

6343 6363 6585 6633 6843

6898 7036 7037 7045 7053

7169 7199 7201 7276 7381

7384 7461 7679 7831 7854

7876 7879 7951 8039 8044

8183 8389 8435 8465 8479

8509 8591 8678 8684 8722

8774 8904 8925 9021 9275

9306 9312 9322 9410 9486

9670 9752