നീലംപേരൂർ സെന്റ് ജോർജ് ക്നാനായ വലിയ പള്ളിയിൽ സൺഡേ സ്കൂൾ ശതാബ്ദി വാർഷിക ആഘോഷങ്ങളുടെ ഉൽഘാടനം ആർച്ച് ബിഷപ്പ് കുര്യാക്കോസ് മാർ സേവേറിയോസ് വലിയ മെത്രാപ്പോലിത്താനിർവ്വഹിക്കുന്നു

നീലംപേരൂർ സെന്റ് ജോർജ് ക്നാനായ വലിയ പള്ളിയിൽ സൺഡേ സ്കൂൾ ശതാബ്ദി വാർഷിക ആഘോഷങ്ങളുടെ ഉൽഘാടനം ആർച്ച് ബിഷപ്പ് കുര്യാക്കോസ് മാർ സേവേറിയോസ് വലിയ മെത്രാപ്പോലിത്താനിർവ്വഹിക്കുന്നു

നീലംപേരൂർ സെന്റ് ജോർജ് ക്നാനായ വലിയ പള്ളിയിൽ സൺഡേ സ്കൂൾ ശതാബ്ദി വാർഷിക ആഘോഷങ്ങളുടെ ഉൽഘാടനം ആർച്ച് ബിഷപ്പ് കുര്യാക്കോസ് മാർ സേവേറിയോസ് വലിയ മെത്രാപ്പോലിത്താനിർവ്വഹിക്കുന്നു