ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്നയാളെ തിരുനക്കര ക്ഷേത്ര മൈതാനത്ത് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയതാണ്;ഇയാളെ തിരിച്ചറിയുന്നവർ കോട്ടയം വെസ്റ്റ് പോലീസിൽ ബന്ധപ്പെടുക

ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്നയാളെ തിരുനക്കര ക്ഷേത്ര മൈതാനത്ത് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയതാണ്;ഇയാളെ തിരിച്ചറിയുന്നവർ കോട്ടയം വെസ്റ്റ് പോലീസിൽ ബന്ധപ്പെടുക

Spread the love

ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന ആൾ ഇന്ന് വെളുപ്പിനെ തിരുനക്കര ക്ഷേത്ര മൈതാനത്ത് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടയാളാണ്‌.ഏകദേശം 50 വയസ്സ് പ്രായം ഉണ്ട്.മെലിഞ്ഞ ശരീരമാണ്. മൃതശരീരം ജില്ലാ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആളെ തിരിച്ചറിയുന്നവർ കോട്ടയം വെസ്റ്റ് പോലീസിൽ ബന്ധപ്പെടുക.

SI 9497980328