ഈരയിൽക്കടവ് ആൻസ് കൺവൻഷൻ സെൻ്റർ ഉടമ ഉമ്മൻ ഐപ്പിൻ്റെ പിതാവ് എ. ഇ ഉമ്മൻ നിര്യാതനായി

കോട്ടയം : ഈരയിൽക്കടവ് ആൻസ് കൺവൻഷൻ സെൻ്റർ ഉടമ ഉമ്മൻ ഐപ്പിൻ്റെ പിതാവ് ചെങ്ങന്നൂർ പെർളശേരി തെക്കേടത്ത് അരിക്കനാട്ടിൽ പുത്തൻ വീട്ടിൽ എ. ഇ ഉമ്മൻ (93) നിര്യാതനായി. സംസ്കാരം പിന്നീട്.