തട്ടിപ്പുകാർ അതിവേഗം ; ക്യാമറാ കണ്ണുകളിൽ പതിയാതിരിക്കാൻ വാഹനങ്ങളുടെ നമ്പർ പ്ലേറ്റുകളിൽ എൽ.ഇ.ഡി ബൾബുകൾ

  സ്വന്തം ലേഖകൻ പാറശ്ശാല: തട്ടിപ്പുകാർ അതിവേഗം.രാത്രി കാലങ്ങളിൽ അമിതവേഗതയിൽ കടന്നുപോകുന്ന സ്വകാര്യ ട്യൂറിസ്റ്റ് ബസുകൾ ക്യാമറക്കണ്ണുകളെ കബളിപ്പിക്കുന്നതിനായി പുതുതന്ത്രമാണ് പുറത്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അമിതവേഗം പിടികൂടുന്നതിനായി റോഡരികിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ക്യാമറകളെ കബളിപ്പിച്ചാണ് ഇവർ പിഴയിൽനിന്ന് ഒഴിവാകുന്നത്. നമ്പർ പ്ലേറ്റുകൾക്കു സമീപത്തായി ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചാണ് ക്യാമറക്കണ്ണുകളെ കബളിപ്പിക്കുന്നത്. വിനോദസഞ്ചാരത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂറിസ്റ്റ് ബസുകളാണ് ഇത്തരത്തിൽ അനധികൃതമായി ലൈറ്റുകൾ നമ്പർ പ്ലേറ്റുകൾക്കു സമീപത്തും പ്ലേറ്റുകളിലുമായി ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. രാത്രികാലത്ത് ഈ ലൈറ്റുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവയിൽനിന്നുള്ള തീവ്രപ്രകാശം കാരണം ക്യാമറയുടെ സെൻസറുകൾക്കു വാഹനത്തിന്റെ നമ്പർ വ്യക്തമാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ […]