ഡിസംബർ 24, ഇന്നത്തെ സിനിമ

കോട്ടയം *അഭിലാഷ്: മാമാങ്കം – ( മലയാളം , നാല്‌ഷോ) 10.30 am, 02.00 pm, 5.15 pm, 8.45 pm * ആനന്ദ് : പ്രതി പൂവൻകോഴി – ( മലയാളം നൂൺഷോ) 11.00 am ദബാങ്ങ് 3 (ഹിന്ദി 3ഷോ) 2.00 pm, 5.30 pm, 08.45 pm * അനശ്വര : ഹീറോ (തമിഴ് ) – 10.45 am. തമ്പി (തമിഴ് മൂന്ന് ഷോ) 02.00 am, 5.45 pm, 08.45 pm * ആഷ ദബാങ്ങ് 3 […]