യുകെയിലെ ബെൽഫാസ്റ്റ് മൃഗശാലയിൽ വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന ജിറാഫ്  ജനിച്ചു

യുകെയിലെ ബെൽഫാസ്റ്റ് മൃഗശാലയിൽ വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന ജിറാഫ് ജനിച്ചു

വടക്കൻ അയർലണ്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൃഗശാലയായ ബെൽഫാസ്റ്റ് മൃഗശാലയിൽ വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന ജിറാഫ് ജനിച്ചു.

ബെൽഫാസ്റ്റ് മൃഗശാലയിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, റോത്ത്സ്ചൈൽഡിന്റെ ജിറാഫ് ആയ ബാലിഹെൻറി ഈ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചയാണ് ജനിച്ചത്.