റമദാൻ വ്രത നാളുകൾക്കൊടുവിൽ ചെറിയ പെരുന്നാൾ വന്നെത്തി; എല്ലാ വായനക്കാർക്കും തേർഡ് ഐ ന്യൂസിന്റെ പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ

ആത്മ സംസ്കരണത്തിന്റെ മുപ്പത് ദിനരാത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം വിശുദ്ധിയുടെ ഈദുൽ ഫിത്വർ വന്നെത്തി. തേർഡ് ഐ ന്യൂസിന്റെ എല്ലാ വായനക്കാർക്കും ചെറിയ പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ